Darja Kocmanová

Jednatelka

Telefon: 773 904 300

E-mail: reditel@pbalfa.cz